بییسییب بیب 800x640 - اولین ویدئو  شعر محلی کوهسرخ ، ریوش